Lưu trữ LUẬT PHÁP - Huy Nguyễn
Chat hỗ trợ
Chat ngay
LUẬT PHÁP

Thông tư 31/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

           BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                   Độc lập - Tự do - Hạ
Read More
LUẬT PHÁP

Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN _____________ Số: 19/2021/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ­­­­­­­_____________ Hà Nội, ngày 28 tháng 12...
Read More