Lưu trữ 1ha đất 2MT nhựa Nam Cát Tiên - Huy Nguyễn