Lưu trữ 1 sào sổ riêng 57m mt da mi đất bằng phẳng cách be tong 800m - Huy Nguyễn