Lưu trữ GOOGLE - Huy Nguyễn
Site structure: the ultimate guide
GOOGLE

Site structure: the ultimate guide

Your site needs to have a defined structure, because without it, it’ll just be a random collection of pages and blog posts. Your users need this structure to navigate on your site, to click from one p
Read More
Schema Markup là gì? Cách sử dụng nó cho SEO
GOOGLE

Schema Markup là gì? Cách sử dụng nó cho SEO

Thay đổi hình ảnh hiển thị của website trên Serp để thu hút nhiều lượt click đồng thời giúp các trình thu thập thông tin dễ dàng truy cập và hiểu rõ các trang nội dung. Tôi đang đề cập tới Schema mark
Read More