COREL

CÁCH TÔ MÀU CHO BACKGROUND TRONG COREL

Tô  màu nền cho trang thiết kế: Nhấp menu Layout\ Page  Background - No back ground:  không có màu nền - Solid: tô một màu - Bitmap: tô  nền trang thiết kế  bằng hình ảnh v  Nhãn trang:
Read More