TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TRÁI CÂY - Huy Nguyễn
NGÔN NGỮ

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TRÁI CÂY

Posted On Tháng Tám 22, 2021 at 4:19 chiều by / Chức năng bình luận bị tắt ở TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ TRÁI CÂY

Xin cảm ơn!
 • Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
 • Apple: /’æpl/: táo
 • Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
 • Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
 • Grape: /greɪp/: nho
 • Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 • Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
 • Mango: /´mæηgou/: xoài
 • Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
 • Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 • Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
 • Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 • Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 • Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít
 • Durian: /´duəriən/: sầu riêng
 • Lemon: /´lemən/: chanh vàng
 • Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
 • Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
 • Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 • Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 • Plum: /plʌm/: mận
 • Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 • Peach: /pitʃ/: đào
 • Cherry: /´tʃeri/: anh đào
 • Sapota: sə’poutə/: sapôchê
 • Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 • Coconut: /’koukənʌt/: dừa
 • Guava: /´gwa:və/: ổi
 • Pear: /peə/: lê
 • Fig: /fig/: sung
 • Dragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh long
 • Melon: /´melən/: dưa
 • Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 • Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
 • Longan: /lɔɳgən/: nhãn
 • Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
 • Berry: /’beri/: dâu
 • Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 • Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 • Persimmon: /pə´simən/: hồng
 • Tamarind: /’tæmərind/: me
 • Cranberry: /’krænbəri/: quả nam việt quất
 • Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 • Dates: /deit/: quả chà là
 • Green almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
 • Ugli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
 • Citron: /´sitrən/: quả thanh yên
 • Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 • Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
 • Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 • Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
 • Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 • Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
 • Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
 • Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 • Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
 • Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 • Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 • Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
 • Raisin: /’reizn/: nho khô